Požiadavky na stavebnú pripravenosť

Osadeniu Vášho nového bazénu predchádzajú stavebné prípravy, potrebné k jeho bezproblémovému osadeniu. Pripravili sme pre Vás krátky návod na základné požiadavky stavebnou prípravou. Oboznámte sa s celou stavebnou prípravou, tak aby stavebná príprava a dokončenie stavby bazéna nebol pre Vás problémom.

Zemné práce

Na osadenie bazénu je potrebné vykopať stavebnú jamu s príslušnými pôdorysnými rozmermi a vybetónovať podkladovú betónovú dosku s rovinnosťou ±3 mm (rozumie sa miestna nerovnosť aj celková vodorovnosť plochy).

Zemné práce možno realizovať ručne alebo mechanizovane. Pôdorysné rozmery jamy pre jednoduché osadenie bazénu musia byť väčšie oproti vonkajším rozmerom bazénu. Pri mechanizovanom hĺbení jamy pre kruhové a malé oválne bazény je výhodné boky dorovnať ručne, aby bol v každom smere priestor väčší iba o odporúčanú hodnotu, aby sa zbytočne nezväčšovalo množstvo kamenej drte alebo štrku potrebných na obsypanie bazénu.

Hĺbku výkopu je potrebné určiť podľa výšky a spôsobu osadenia bazénu. Podľa miesta zabudovania technologického zariadenia sa musí pripraviť výkop aj pre rozvody vody a v prípade že toto zariadenie nie je uložené v objekte, aj pre technologickú šachtu. Rozvody vody musia byť uložené v nezamŕzajúcej hĺbke.

Betonáž základovej dosky

Základová doska je nevyhnutná pre všetky typy bazénov dodávaných našou firmou. Pretože sa jedná o pomerne veľkú plochu a naviac je v mnohých prípadoch bazén budovaný na miestach násypu, treba túto dosku armovať betonárskou oceľou - sieťovina. Hrúbka betónovej dosky je 100-150 mm.

Z dôvodu nebezpečenstva mechanického poškodenia bazénu o nerovný betón, treba dodržať rovinatosť tejto armovanej plochy ±3 mm v oboch smeroch. Ak sa táto podmienka nedodrží, nemôže dodávateľ poskytnúť na bazén záruku. Po montáži technológie je možné previesť obetónovanie bazénu.

Stavebná pripravenosť Stavebná pripravenosť Stavebná pripravenosť

Postup obvodovej betonáže

Do zvislých výstuh po obvode bazénu - v ktorých sú predvŕtané otvory s priemerom 10 mm, je potrebné prevliecť betonársku oceľ s priemerom 8-10 mm, čím sa bazén zafixuje do betónu. Betonársku oceľ doporučujeme prevliecť do výstuh v bazéne ešte pred jeho osadením do stavebnej jamy z dôvodov priestorových možností. Oceľové prúty môžu v určitých prípadoch uľahčiť manipuláciu s bazénom pri jeho ručnom vpúšťaní do stavebnej jamy.

Do bazénu sa napustí voda - max. 500 mm. Voda sa môže napustiť min. 24 h po dokončení montáže rozvodov.

Okolo bazénu sa prevedie obmurovanie alebo debnenie tak, aby hrúbka betónu predstavovala vrstvu cca 200 mm.

Pri obetónovaní bazénu je potrebné zodpovedajúcim spôsobom zabezpečiť vnútorné rozopretie bazénu proti tlaku betónovej zmesi, napr. drevenými rozperami a pri súčasným napĺňaním bazénu vodou so zvyšovaním hladiny súbežne zdvíhať aj vrstvu betónovej obmurovky. Hladina vody by mala byť vždy úmerne vyššie ako vrstva betónu. Dôvodom je fixovanie nádrže na podkladovej betónovej doske - hrozí nebezpečenstvo vyplávania nádrže na betónovej zmesi. Z týchto dôvodov treba prevádzať betonáž po vrstvách s technologickými prestávkami - min. v 3 etapách betónom B 10 so stuhnutou predchádzajúcou vrstvou. Treba použiť suchšiu betónovú zmes. Riedky betón by vyvíjal značný tlak na steny bazénu. Horný okraj bazénu treba rozoprieť podľa vnútorného rozmeru bazénu, napr. fošňami, alebo hranolmi.

Stavebná pripravenosť Stavebná pripravenosť Stavebná pripravenosť

V prípade ak je bazén vybavený vstupným schodiskom, musí byť v celom pôdoryse podbetónované. Pri bazénoch so skimmerom môže obvodová betonáž končiť na úrovni vodorovného lemu výztuhy na úrovni vodorovného lemu výztuhy.

Pri bazénoch s prepadom môže obvodová betonáž končiť na úrovni dna žľabu. Z dôvodov možného znečistenia je výhodné neusádzať do žľabu mriežku, príp. žľab pred betonážou zakryť.

Pri betonáži treba zvýšenú pozornosť venovať rozvodom vody (sacia vetva od skimmeru a zo spodného sania). Okolo rozvodov nemožno v žiadnom prípade použiť betón priamo z domiešavača!

Zasypanie rozvodov

Pred zásypom sa prevedie vodotesné pripojenie sacieho potrubia - skimmer a spodné sanie, prípadne sacia tryska vysávača a výtlačného potrubia k recirkulačným tryskám.

Rozvody vody - priestor medzi telesom bazénu a technologickou šachtou, prípadne miestom umiestnenia technológie treba uložiť do pieskového lôžka v nezamŕzajúcej hĺbke. Nad piesok doporučujeme umiestniť fóliu, ktorá upozorní na miesto uloženia potrubia pri ďalších výkopoch.

Obsypanie obetónovaného bazénu

Na obsypanie obetónovaného bazénu možno použiť zeminu z výkopu. Z dôvodov dlhého sadania však navrhujeme bazén obsypať jemnou kamennou drťou alebo štrkom, ktorý by sa mal naviac aj zhutniť. Po týchto úpravách môžeme začať s konečnými úpravami terénu okolo bazénu.

Stavebná pripravenosť Obsypanie obetónovaného bazénu Stavebná pripravenosť